Registrační poplatky

Konference & GalavečerRegistrace do
21. 10. 2017
Registrace do
13. 11. 2017
Registrace
na místě
Standardní registrační poplatek 5 700 Kč 6 500 Kč 7 200 Kč
Registrační poplatek za členy CZGBC 3 700 Kč 4 300 Kč 5 100 Kč
Veřejný sektor, nevládní organizace, univerzity 2 500 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč
Pouze galavečer
Standardní registrační poplatek 2 000 Kč
Registrační poplatek za členy CZGBC 1 200 Kč
Veřejný sektor, nevládní organizace, univerzity 1 000 Kč

Uvedené ceny nezahrnují 21% DPH.

Průběh registrace

Po vyplnění registračního formuláře bude zasláno potvrzení o registraci společně se zálohovou fakturou. E-mail s potvrzením a fakturou bude zaslán na adresu, která byla uvedena v registračním formuláři v kolonce "E-mail objednavatel / účastník".

Úhrada registračního poplatku

Registrační poplatek je možné uhradit buď bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platební karty. Finální fakturu v obou případech obdržíte do 14 dnů od zaslání platby. Odeslána bude opět na e-mail objednatele / účastníka nebo na adresu uvedenou v kolonce "fakturační e-mail" (pokud byl při registraci zadán).

V případě, že budete hradit registrační poplatek na místě, připravte si prosím hotovost. Platba kartou nebude na místě možná.

Registrační poplatek zahrnuje

  • Vstup na odborný program a galavečer
  • Občerstvení v průběhu konference a galavečera
  • Konferenční materiály
  • Tlumočení
  • Přístup k elektronické verzi jednotlivých prezentací

Registraci účastníků Šetrné budovy 2017 vyřizuje:

Hana Jandusová
Tel: +420 233 071 428, +420 605 955 579
hana.jandusova@economia.cz

Fakturační údaje
Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8,
IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5080116611/5500
IBAN: CZ97 5500 0000 0050 8011 6611, BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Všeobecné podmínky:

Obecná ustanovení
Produkčním partnerem a spoluorganizátorem eventu je mediální dům Economia, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746.
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na webových stránkách events.economia.cz (dále jen „objednatel“). Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele. Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi Economia a objednatelem. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu vystupujícího, termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních a provozních důvodů. V případě zrušení eventu ze strany organizátorů obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce. O všech případných změnách informuje Economia bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisù ČR.

Objednávky
Objednávky k účasti na eventu přijímá organizátor pouze výše uvedenou formou a jsou závazné.
Objednatel je povinen vyplnit registrační formulář, pole označená * jsou povinná.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu. Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet číslo 5080116611 vedený u Raiffeisenbank a.s. na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby. Po telefonické domluvě je možno v mimořádných případech provést platbu v hotovosti přímo na eventu před jejím zahájením. Při hotovostní platbì obdrží objednatel na místě zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomu účelu objednatelem.

Daňový doklad
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Economia v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdìlenou Economia, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivnì užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisù.

Storno poplatky
Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemnou formou. Nejpozdìji 3 pracovní dny před zahájením akce je možné zrušit objednávku bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě písemného zrušení objednávky nejpozději 2 pracovní dny předem je objednatel povinen uhradit organizátorovi stornopoplatek ve výši 70% z účastnického poplatku (t.j. organizátor vrací objednateli 30% z celkového účastnického poplatku v případě neúčasti ohlášené nejpozdìji 2 pracovní dny předem). Při zrušení účasti v kratším termínu než 2 pracovní dny před akcí nebo při neúčasti na eventu bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku, tj. ve výši uvedené na zálohové faktuře. Economia je v takovém případě oprávněna započíst stornopoplatek s uhrazeným účastnickým poplatkem. Akceptujeme změnu v osobě objednatele jakožto účastníka eventu. Odpovídající část účastnického poplatku, v případě včasné zrušení objednávky/registrace, je Economia povina vrátit na bankovní účet objednatele nejpozději do 14ti dnù ode dne zrušení objednávky.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby účastníkem (zejm. s úhradou účastnického poplatku či stornopoplatku), na níž vznikl Economia nárok, po dobu více než 30ti dnů ode dne její splatnosti, je Economia oprávněna takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.


Registrace měsíc před konferencí Registrace do 1 dne před konferencí On-site
plus DPH plus DPH plus DPH
Konference & Gal večer
Standardní registrační poplatek 5 700 Kč 6 500 Kč 7 200 Kč
Registrační poplatek pro členy CZGBC 3 700 Kč 4 300 Kč 5 100 Kč
Veřejný sektor, NGO, univerzity 2 500 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč
Konference only
Veřejný sektor, NGO, univerzity  (konference) 1 000 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč
Gala večer only
Standardní poplatek 2 000 Kč
Členský poplatek 1 200 Kč
Veřejný sektor, NGO, univerzity 1 000 Kč

Generální partner

Hlavní partneři

Odborný partner

Partneři

Organizátor konference

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři